वर्ष 2015 निर्वाचीत

nwjHkk"k ¼dksM&07282½ ] 231333 QsDl& 21333 &E-Mail : cmokhargone@mpurban.gov.in
dza- fuokZfpr v/;{k@ik"kZnksdkuke okMZ+ dza-
1 JhfofiudqekjxkSjlk- v/;{k
2 JhnhidpkSjslk- 01
3 Jhefrcschixkjslk- 02
4 Jhyksds'kHkkolkjlk- 03
5 Jhefrik;yioulsulk- 04
6 JhdUgS;kdksBkuslk- 05
7 JhohjsUnzflagHknkSfj;klk- 06
8 JhHkxokulksyadhlk- 07
9 Jhefryfyrkvkyhokylk- 08
10 Jhefrlqfurktk;lokylk- 09
11 Jhfd’kksjjkBkSjlk- 10
12 Jhefr :d¸;kckukslk- 11
13 JhefroS'kkyhfuys'kljdkuwuxkslk- 12
14 Jhefrxk;=h gfj'kxksLokehlk- 13
15 Jh [kqekuflagnjckjlk- 14
16 Jhv;ktvyhlS;nlk- 15
17 Jhvfye 'ks[k lk- 16
18 JhefrNk;ktks'khlk- 17
19 Jhfodkliqyksfj;klk- 18
20 JhjktsUnzflagiVsylk- 19
21 Jh :iflagnkaxhlk- 20
22 Jh d`".kdkardksBslk- 21
23 JhefrikoZfrckbZoekZlk- 22
24 Jhefrcsxechlk- 23
25 Jhefrdkarklksuhlk- 24
26 Jhefrtqys[kkchlk- 25
27 Jhlfyelnjlk- 26
28 JhvyrkQvktknlk- 27
29 JhftrsUnzpkSiM+klk- 28
30 JhefruankiztkikyflagpkSgkulk- 29
31 Jh y{e.kbaxyslk- 30
32 JhefrcschckbZe.M+yksbZlk- 31
33 Jhefrlquankdjkyslk- 32
34 JhefruhykckbZlkaoyslk- 33

भुगतान विकल्प